Echo on Papers_Chen Qiang, Huang Yuanqing, Jing Shijian / 2020. 06.20 - 08.23