[A1] JING Shijian & [A2] HAN Jiaquan / 2018. 05. 26 - 07. 29
[A1]
JING Shijian
The Snail's Universe and Playful Landscape
井士剑 | 蜗牛的宇宙和戏谑的风景
26 May - 29 Jul 2018

[A2]
HAN Jiaquan
Ornaments
韩家泉 |摆设
26 May - 29 Jul 2018

Image : left_JING Shijian | right_HAN Jiaquan